Balanced Scorecard är ett informations-, kommunikations- och utbildningssystem

Balanced Scorecard


Balanced Scorecard (BSC) är ett hjälpmedel för både planering, uppföljning och återkoppling. Att utveckla kunskap om verksamhetsuppföljning med tydlig koppling till organisationens visioner och framgångsfaktorer. Balanced Scorecard är också ett hjälpmedel i att konkretisera vision och strategi genom att minska det gap som finns mellan en organisations vision och medarbetarnas kunskap om hur deras dagliga aktiviteter kan bidra till att förverkliga denna vision.

Med större delaktighet hos medarbetarna vid framtagande av visioner, strategier, framgångsfaktorer och mål också får ökat engagemang och motivation för att lösa uppgifterna. Genom att medarbetarna känner till innebörden i visionerna, vet de dessutom bättre hur de ska agera. Balanced Scorecard kan också skapa en helhetssyn på verksamheten genom att denna ses på och redovisas ur ett antal olika perspektiv. De olika perspektiven kan vara: kundperspektiv, finansiellt perspektiv, processperspektiv, medarbetarperspektivet samt lärande- och förnyelseperspektiv.

Helhetsbilden speglar betydelsen av att skapa balans: mellan de olika perspektiven i vår verksamhet, mellan vår syn och andras samt mellan tillstånd och förändring. men också balans mellan olika tidsperspektiv: kort och lång sikt, framtid, nutid och historia.

Vi hjälper till med att ge kunskap om Balanced Scorcard och deltar i arbetet med att införa BSC i organisationen.

Målgrupp

  • Företag som vill genomföra en förändring av verksamheten
  • Företag som vill få större engemang och delaktighet bland personal
  • Företag som utsätts för stora omvärldsförändringar


  • Kontakta oss för ytterligare information.